Roztoczańskie walory

Roztocze noclegi jest wyjątkowym obszarem na terenie naszego kraju, który zachwyca turystów każdym elementem składającym się na jego atrakcyjność. Piękny krajobraz, niesamowita przyroda oraz bogate w historię zabytki i miasta stanowią harmoniczną całość docenianą przez wiele osób. Nazwa tej krainy pochodzi od jednego słowa, które według różnych źródeł dotyczy dwóch zjawisk. Jedną opcją jest fakt, że na Roztoczu wody roztaczają się w różnych kierunkach, tworząc dorzecza zarówno Wisły jak i Dniestru. Według drugiej wersji nazwa pochodzi od dużej liczby wąwozów, które roztaczają się po zboczach wzgórz.

Na terenie Roztocza w maju 1974 roku utworzony został Roztoczański Park Narodowy, ale poza nim w tej okolicy znajdują się również parki krajobrazowe takie jak Szczebrzeszyński, Puszczy Solskiej, Krasnobrodzki i Południoworoztoczański. Niezaprzeczalną atrakcję Roztocza stanowią charakterystyczne progi skalne, które dzięki wodzie spływające z licznych źródeł tworzą niewielkie kaskady wodospadów, zwanych „szumami”.

Roztocze tanie noclegi zaskakuje również różnorodnością kulturową, która wynika ze średniowiecznego osadnictwa zajmującego ten obszar zarówno ze wschodu jak i z zachodu, mieszając się w wielu miejscach. Po jakimś czasie dotarła tu również ludność żydowska, a także cudzoziemscy kupcy oraz rzemieślnicy. Wpływy mniejszości etnicznych widoczne są do dzisiejszych czasów w sztuce, architekturze a nawet w krajobrazie. Przykładem są choćby obiekty sakralne, gdyż obok kościołów budowane były cerkwie lub nawet synagogi, spotkać można również cmentarze katolickie, prawosławne, żydowskie oraz unickie.

W tych okolicach ulokowane jest jedno z najpiękniejszych miast w Polsce, jakim jest Zamość noclegi. Miasto powstało pod koniec XVI wieku jako twierdza broniąca kraju przed najazdami Tatarów, Kozaków oraz Szwedów. Nazywane jest miastem idealnym ze względu unikalnej architektury, przez co zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.

Roztocze

Roztocze noclegi to kraina geograficzna łącząca Wyżynę Lubelską z Podolem, wyraźnie wypiętrzony wał wzniesień, szerokości 12-32 km i długości około 180 km, przebiegający z północnego zachodu, od Kraśnika, na południowy wschód do Lwowa. Roztocze oddziela Wyżynę Lubelską i Wyżynę Wołyńską od Kotliny Sandomierskiej i Kotliny Naddniestrzańskiej.

Region noclegi Roztocze podzielony jest na trzy części: Roztocze Zachodnie, Środkowe (Tomaszowskie) i Wschodnie (Południowe). Roztocze Wschodnie w dużej części znajduje się na Ukrainie.

Roztocze Środkowe

Roztocze agroturystyka Środkowe graniczy od zachodu z Roztoczem Zachodnim, od północy z Padołem Zamojskim, od wschodu z Grzędą Sokalską i Równiną Bełską a od południa z Roztoczem Wschodnim i Równiną Biłgorajską. Zajmuje powierzchnię 1251 km2.

Region leży głównie w granicach woj. lubelskiego, obejmując tylko północno-wschodni fragment woj. podkarpackiego w okolicach Narola. Rozpościera się na terenie czterech powiatów: zamojskiego, biłgorajskiego, tomaszowskiego i lubaczowskiego. Roztocze Środkowe ciągnie się od Szczebrzeszyna do poprzecznego obniżenia między Narolem a Lubyczą Królewską. Roztocze domki

W obrębie regionu leży 6 miast: Tomaszów Lubelski, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Krasnobród, Józefów i Narol, ponadto miejscowości Bełżec, Lubycza Królewska, Susiec,Guciów, Tarnawatka, Krynice, Adamów i Podlesina.

Region jest wyżyną zbudowaną z piaskowców mioceńskich i wapieni litotamniowych, zwykle bez pokrywy lessowej. Osiąga wysokości do 387 m n.p.m. (Wapielnia). Roztocze Środkowe przecinają podłużne doliny górnych odcinków Wieprza, Sołokiji i Tanwi. Jest to region silnie zalesiony. Na jego obszarze znajduje się Roztoczański Park Narodowy, Krasnobrodzki Park Krajobrazowy oraz wiele rezerwatów i pomników przyrody. Roztocze pokoje do wynajęcia

 

Roztocze Wschodnie

Roztocze Wschodnie, zwane też Roztoczem Południowym zajmuje powierzchnię 1056 km2. Przecięte jest granicą polsko-ukraińską; na Ukrainie sięgające po Lwów. Graniczy z Kotliną Pobuża (Równiną Bełską) na północnym wschodzie, Kotliną Sandomierską (Równiną Biłgorajską i Płaskowyżem Tarnogrodzkim) na południowym zachodzie, Wyżyną Lubelską (Roztoczem Środkowym) na północy oraz Wyżyną Podolską (na Ukrainie) na południowym wschodzie. Granicę z Roztoczem Środkowym można wyznaczyć wzdłuż obniżenia ciągnącego się od Lubyczy Królewskiej do Narola. Roztocze Wschodnie ma unikalne położenie w Polsce (i Europie) – leży pomiędzy dwoma megaregionami – Regionem Karpackim i Niżem Wschodnioeuropejskim (samo należąc do Pozaalpejskiej Europy Środkowej).

Rzeźba terenu Roztocza Wschodniego charakteryzuje się rozległymi wierzchowinami, wzniesionymi 100-150 m. ponad dna otaczających je kotlin. Są one pozostałościami większych równin, uformowanymi w końcu trzeciorzędu i na początku czwartorzędu. Wierzchowiny pocięte są gęstą i skomplikowaną siecią dolin i wąwozów na odosobnione pagóry i płaskowyże. Innym, charakterystycznym elementem są ostańce, których największe zgrupowanie znajduje się w okolicy Huty Lubyckiej. Zbudowane są one z mioceńskich piasków, z czapą wapieni rafowych na powierzchni. Najwyższe wzniesienia po polskiej stronie Roztocza Wschodniego to Długi Goraj (391,5 m n.p.m.), Wielki Dział (390,4 m n.p.m.) i Krągły Goraj (388,7 m n.p.m.), a po stronie ukraińskiej Czartowska Skała (409,0 m n.p.m.). W polskiej części Roztocza Wschodniego znajduje się Południoworoztoczański Park Krajobrazowy.

 

Roztocze Zachodnie

Roztocze Zachodnie zwane lessowym rozciąga się od Kraśnika na północy i sięga do Szczebrzeszyna na południu. Na zachodzie granicę Roztocza Zachodniego stanowią Janów Lubelski i Frampol. Na wschodzie zaś granicą obszaru jest Sułów, Turobin, Batorz i Szastarka. Roztocze Zachodnie dzieli się na Szczebrzeszyńskie i Gorajskie; Roztocza Szczebrzeszyńskie i Gorajskie rozdziela od siebie dolina rzeki Por.

Roztocze Zachodnie charakteryzuje się wzgórzami z epoki górnej kredy, przykrytymi grubą warstwą lessu. Cały obszar poprzecinany jest gęstą siecią suchych wąwozów, które powstały poprzez erozję gleb. Największe ich skupiska znajdują się w tzw. „Piekiełku”, które leży pomiędzy Szczebrzeszynem a Wywłoczką, oraz między Batorzem a Turobinem. Wąwozy i ich rozgałęzienia mają długość wielu kilometrów, a ich głębokość sięga miejscami nawet ponad 20 metrów. Szerokość wąwozów jest różna i waha się od kilku metrów do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu metrów. Najwyższe wzniesienie Roztocza Zachodniego, to góra Dąbrowa ( 343,8 m. n.p.m.) znajdująca się w okolicach Lipowca.

We wschodniej części Roztocza Zachodniego – prawie w całości – leży Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy (SzPK), który został utworzony w 1991 r. ze względu na wyjątkowe walory przyrodniczo – krajobrazowe. Park zajmuje obszar o powierzchni 20 209 ha.

 

Roztocze Ukraińskie i Lwów

Roztocze po stronie ukraińskiej jest w dalszym ciągu tajemnicze i nieodkryte przez turystów. Tutaj znajduje się większa część Roztocza Wschodniego, które dzieli się na Rawskie, Janowskie i Lwowskie. Jest to teren fascynujący krajobrazowo, przyrodniczo i kulturowo. Znaczna część ukraińskiego Roztocza jest niedostępna dla turystów. Znajduje się tu największy poligon w Europie -Jaworowski Wojskowy Poligon, który do celów ćwiczebnych i taktycznych wykorzystuje 29 700 ha.

Ze względu na wysokie walory przyrodnicze regionu w 1984 roku powstał rezerwat Park Przyrodniczy „Rezerwat Roztocze”. Rezerwat położony jest na europejskim dziale wodnym na styku trzech regionów florystycznych Karpat, Polesia i Podola. Występuje tu wiele roślin rzadkich i chronionych wpisanych do Czerwonej Księgi Ukrainy. W 1998 roku założony został Jaworowski Narodowy Park Przyrodniczy o powierzchni 7 078,6 ha. Oba obszary chronione po stronie ukraińskiej oraz polski Roztoczański Park Narodowy wraz z rezerwatami mają zostać objęte ochroną w ramach projektowanego Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Roztocze.

Największym miastem tej części regionu i w ogóle całego Roztocza jest Lwów (ukr. Lviv). Dawne polskie miasto jest ojczyzną wielu znakomitych postaci kilku narodów i miejscem tragicznych wydarzeń ubiegłego stulecia. Najwyższy punkt w mieście to Wzgórze Zamkowe (na którym znajduje się tzw. Wysoki Zamek), wznoszące się na wysokość 409,5 m. Jest to najwyższe wzniesienie Roztocza. Z jego szczytu rozpościera się panorama historycznego centrum miasta z charakterystycznymi zielonymi dachami kościołów i architekturą z różnych epok. Stare Miasto we Lwowie zostało w 1998 wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Wspaniała architektura w stylu renesansowym, barokowym czy klasycystycznym tworzy niezwykły klimat magicznego miasta Lwowa.

Warto odwiedzić także renesansową Żółkiew, dawne miasto hetmańskie i królewskie założone przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego. W Potyliczu znajduje się drewniana cerkiew p.w. Św. Ducha z 1509 r. (jedna z najstarszych istniejących w Europie). Perłą ukraińskiej części Roztocza jest malowniczy Monastyr w Krechowie. Ciekawostką Krechowa są wykute w wapiennej skale ostańcowej pieczary, w których w latach 1590-1612 przebywali zakonnicy.

Na Ukrainę i do Lwowa możemy dostać się przez przejście graniczne w Hrebennem. Komunikację publiczną zapewnia PKS Wschód oddział w Tomaszowie Lubelskim, który w sezonie oferuje poranne kursy do Lwowa z tomaszowskiego dworca. Informacja pod numerem telefonu 84 664 34 94. Do Lwowa kursują również autobusy ukraińskie. Warto także skorzystać z oferty miejscowych biur podróży oferujących jednodniowe i dłuższe wycieczki.